Disclaimer

Onze en jouw aansprekelijkheden

Welkom op de website van Eyevestor B.V. (hierna: “Eyevestor”®).

Eyevestor biedt een Software As A Service oplossing aan Organisaties (zoals gedefinieerd in onze Algemene- en Gebruikersvoorwaarden) en heeft als doelstelling om Organisaties en al degenen die betrokken zijn bij het succes van hun onderneming bij elkaar te brengen.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij helaas niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Zodoende kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alle informatie binnen elk van de Eyeventures is ingevuld en gegenereerd door de eigenaren en gebruikers van de respectievelijke Eyeventures.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd of anderszins openbaar toegankelijk gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Eyevestor.

Vragen, opmerkingen, klachten en suggesties kunnen per e-mail worden doorgegeven op info@eyevestor.com. We danken je voor de moeite die je genomen zal hebben om ons te contacteren. We streven ernaar zo snel mogelijk te reageren en uiterlijk binnen drie werkdagen.

Definities van gebruikte termen kunt u vinden in de veelgestelde vragen en de algemene- & gebruiksvoorwaarden.

Belangenverstrengeling: Eyevestor entiteiten investeren en nemen niet deel in Eyeventures. Eyevestor Management, werknemers, partners en anderen in enige vorm van dienstverband verbonden met Eyevestor zijn vrij om deel te nemen in Eyeventures, mits het is onder dezelfde voorwaarden als die van andere investeerders en deelnemers, zonder voorkeursbehandeling of bevoorrechte toegang tot informatie of investeren. Eyevestor streeft altijd transparantie na. Vragen ter bevestiging van posities of inzage in transacties kunnen gestuurd worden naar compliance@eyevestor.com. Meursy BV met bestuurder Gijs Dalen Meurs is de enig mede-eigenaar in Eyevestor Coöperatie U.A, met een belang groter dan 20%.

Deze disclaimer en alle mogelijk daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

FEBRUARI 2022